Adatkezelési tájékoztató


Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A CSIK I. Kereskedelmi és Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                               Németh Légtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                            H-9400 Sopron. Szent György utca 4.

Weblap:                                              www.sopronterv.hu

Kapcsolattartás:                               Németh Kálmán ügyvezető

Telefon:                                              +36 20 323 8172

E-mail:                                                 info@sopronterv.hu

Adatvédelmi tisztviselő:                az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:                 amennyiben bármilyen kérése (adatok törlése, adatok helyesbítése, stb.) vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a társaság fenti címeire küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldre adattovábbítás, automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

Álláspályázat, munkaszerződés esetén történő adatkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy az álláspályázatban megadott adatok szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul, a ki nem választott pályázók adatai azonnal törlésre kerülnek.

A munkaszerződés megkötésének előfeltétele az adatok megadása (kötelező adatszolgáltatás), az adatszolgáltatás elmaradása eseten munkaszerződés megkötése és munkaviszony létesítése nem lehetséges. Munkaviszony fennállása alatt adatait munkaügyi nyilvántartás vezetése munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása, megszüntetése, adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan és, munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása céljából kezeljük, adatait a munkáltató könyvelője – mint adatfeldolgozó – részére (Top Accounting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 28. 2. em. 5.) továbbítjuk. Telefonszámának nyilvántartása a GDPR 6. cikk (1) f) alapján jogos érdekből folytatott adatkezelésen alapul. Ennek indoka – a munkáltató jogos érdeke – üzletmenet folytonosság és munkaszervezési feladatok.

Vendégekkel történő kapcsolattartás során történő adatkezelés:

Tájékoztatjuk, hogy a kapcsolattartási adatok (név, telefonszám) nyilvántartása a GDPR 6. cikk (1) f) alapján jogos érdekből folytatott adatkezelésen alapul. Ennek indoka – az adatkezelő jogos érdeke – üzletmenet folytonosság, gyors és rugalmas szolgáltatás biztosítása. A vendégek nevét és telefonszámát kizárólag erre a célra használjuk, nem továbbítjuk, és az ügyfélkapcsolat megszűnését követően haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan számla kiállítására kerül sor, úgy adatait az adatkezelő könyvelője (Top Accounting Kft.) részére továbbítjuk, és azokat 8 évig őrizzük.

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

a)       hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)       törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén gyakorolható);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)        személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)       bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

  1. adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján végzett adatkezelés esetén)

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Sopron, 2018.  Május 25.

A tájékoztató 1 példányát átvettem: